P

Pepsi
Multinationalt læskedrikfirma baseret i USA.
Pepsi
Vandana Shiva om Pepsi (og Coca-Cola)

Permeabilitet
I geologi er permeabilitet et mål for gennemstrømligheden af et materiale. Mål for et porøst mediums, fx sands, gennemtrængelighed for en gas eller væske som følge af en trykforskel. Måles i kvadratmeter (m2) eller darcy (1 darcy = 0,99_10-12 m2).
Darcy’s lov

Plus-sums-spil
Det modsatte af nul-sums-spil. Den tankegang at verdensøkonomien ikke står i et relativt forhold, hvor et land bliver fattigere når et andet bliver rigere, men at en generel øget samhandel giver fordele for alle parter.

Pluralisme
Samfundsanskuelse som især den amerikanske politolog Robert A. Dahl har talt for, hvor staten fungerer som et forum for forskellige interesser (=politiske eliter) der bekæmper hinanden. Dermed holder disse interesser hinanden i skak til samfundets fælles bedste.
Pluralisme

Politiske eliter
Resourcestærke grupper (eller individer) i samfundet der i kraft at deres ressourcer og kapacitet har store påvirkningsmuligheder overfor staten.

Postmoderne
Postmodernisme kommer som navnet antyder efter modernismen (post = efter). Hvor modernismen var præget af de store fortællinger for det gode liv, eks. kommunismen, socialismen, socialdemokratismen, liberalismen, konservatismen, fascismen og nazismen, så er postmodernismen præget af et opgør med én sand fortælling. For det postmoderne menneske indtræder derfor en rodløshed med mange valg.
Det postmoderne menneske er barn af efterkrigstidens velstandsudvikling i de vestlige demokratier. Hvor det moderne menneske havde oplevet økonomisk knaphed, var det herskende problem for det postmoderne menneske snarere problemer med de mange valg som velfærdssamfundene gav. Man havde opnået mulighed for at få en uddannelse, men hvilken én skulle man vælge? Man kunne vælge mellem mange forskellige jobs og ikke blot at videreføre sin faders firma Men hvilket job skulle man vælge? Man oplevede en høj grad af velstand, men samtidig også et tab af identitet. Hvor hørte man til? Hvilken kultur var man en del af?

Privat ejendomsret
Enkeltpersoner eller selskabers ret til at eje jord, ejendomme, formuer, ting etc. I samfund med privat ejendomsret er det især retten til at eje produktionsmidler, som adskiller dem fra samfund, hvor ejendomsretten til produktionsmidlerne principielt er fælles, dvs. ligger hos staten eller i fællesskab hos arbejderne på en virksomhed (kollektiv ejendomsret).

Privatisering
Salg af offentligt ejede virksomheder til private, således at den offentlige sektor mindskes, mens den private sektor vokser. Det modsatte af nationalisering.
Privatisering

Om privatisering af vand
Information (2016)
dr.dk (2016)
Om privatiseringsprojektet i Berlin (2016)

Kritik af privatisering af vand:
Vand, krig og globalisering
What water privatisation means for Africa

Profit
Det en virksomhed tjener pr. enhed af en vare. Profitten afhænger af virksomhedens grænseomkostninger (omkostningerne ved fremstilling af den sidst producerede vare) og grænseomsætning (indtægterne fra salg af den sidst producerede vare)