Temapakker / Kampen om vandet / Geografi / Tværfaglig opgave

Tværfaglig opgave

(Almen studieforberedelse)

A. LÆRERVEJLEDNING
Denne opgave er tænkt så eleverne
• Får overblik over det faglige udbytte i de forskellige dele af AT-vand
• Bliver fortrolige med matrix-gruppearbejde og respons
• Får kendskab til arbejdsredskabet mind-map og præsentationsformen begrebskort

Første blok
1. Denne plan gennemgås / generel introduktion
2. Klassen opdeles i grupper af tre personer
Delopgaverne A1, A2 og A3 deles ud. Hver gruppe skal kun have én af delopgaverne. Opgaverne har samme metodiske indhold/fokus, og besvarelsen kræver at grupperne udarbejder mindmaps/begrebskort, der skal anvendes i den efterfølgende besvarelse af de mere specifikke opgaver (B1, B2 og B3). Inspiration til anvendelsen af begrebskort findes i bilag A.
Efter 45 minutter uddeles B-opgaverne (B1, B2 og B3). Resten af blokken anvendes til besvarelse af B-opgaven. De elever der har besvaret A1 skal have opgave B1 osv.
OBS! Det skal gøres klart for eleverne, at alle skal kunne fremlægge – dvs. alle skal have ’kopier’ af såvel begrebskort (delopgave A) som besvarelsen af delopgave B.

Anden blok
3. Eleverne placeres i matrixgrupper på en måde så alle tre opgaver er repræsenteret.
4. Eleverne fremlægger deres svar på delopgaverne A og B for resten af matrixgruppen.
5. Under fremlæggelsen skal de to/tre elever, der høre på, udfylde opponent-skemaet (se skema 1 nedenfor)
6. De sidste ca. 40 minutter anvendes til
a. Skriftlig evaluering af AT-forløbet (se skema 2 nedenfor)
b. Mundtlig evaluering

B: TVÆRFAGLIGE AT-OPGAVER
Elevvejledning
Del 1:
kl.:______ til kl._______:
Opgave A besvares ved at lave mindmap, der illustrerer alle de elementer, I kan komme i tanke om, der har med emnet at gøre, og viser hvordan de hænger sammen. Når jeres mindmap er færdigt, laver I en ”pæn” version (et begrebskort-A3format), der kan bruges ved fremlæggelse. Begrebskortet kopieres til alle gruppemedlemmer.
B opgave uddeles når A opgaven er besvaret. Hver elev laver egne noter til mundtlig fremlæggelse af gruppens arbejde.

Del 2:
kl.:______ til kl._______:
Matrixfremlæggelse i tremandsgrupper af A og B opgave. Tilhørerne fungerer som opponenter for den person der fremlægger. Dvs. at de personer, der ikke fremlægger, giver feedback på fremlæggelsen. Det gør man ved at udfylde opponent-skemaet (se evalueringsskema 1 nedenfor) og forlægge det for den der har fremlagt.

OPGAVERNE
Del 1: (mindmap/begrebskort)
A1: Phosphat og nitrat i vandmiljøet – kemiske, biologiske, geografiske, samfundsmæssige aspekter (årsager, konsekvenser, tiltag).
A2: Privatisering af drikkevandsforsyning – biologisk, geografisk, samfundsmæssig synsvinkel.
A3: Anvendelse af overfladevand til drikkevand – sundhed og samfund.

Del 2: (mundtligt oplæg/foredrag)
B1: Nitrat og drikkevand:
Læs vedlagte artikel ”Et godt liv” (side 45-47),
(Marianne Frøsig mfl, Nucleus 1991)

Opgaver:
1. Diskuter fordele og ulemper ved nedenstående fire alternative muligheder. Inddrag konsekvenserne af evt. privatisering.
2. Beslut: Hvilken løsning vil I vil foreslå Tunø-borgerne?:
a. Lade stå til og se hvad der sker
b. Rense vandet for nitrat
c. Importere vand fra Jylland med rørledning eller i containere
d. Forebygge mod nedsivning af nitrat ved at indføre beskyttelseszoner omkring vandværket. I zone 1 skal jorden være græsdækket og ugødet, i zone 2 skal dyrkning forgå med kontrol af nedsivning og gødskning styres med gødningsplaner og gødningssåmaskine.

B2: Økologi, lovgivning og geologiske forskelle
Hvis vi forudsætter at øget anvendelse af økologiske dyrkningsmetoder kan hjælpe med til at sikre drikkevandsressourcerne, kan det være en fordel at få flere landmænd til at dyrke økologisk.
Opgave:
Fastlæg en strategi der kan få flere landmænd til at dyrke økologisk.
Krav: 1) Strategien skal indeholde overvejelse om såvel lovgivningsmæssige som økonomiske styringsmuligheder. 2) Strategien skal indeholde overvejelser om, hvor i landet der er særlig behov for at beskytte vandressourcerne.

B3: Sikring af vandressourcerne
Læs artiklen af Henrik Vejre: Landskabet over vores drikkevand. KVL – Temahæfte 2005.

Opgave:
Forbered et foredrag der handler om, hvordan vi bedst sikrer vores drikkevandsressourcer i fremtiden. Tag udgangspunkt i artiklen, men inddrag gerne andre perspektiver.
Krav:
1) Forberedelsen skal bl.a. sikre, at alle har noter og dokumentation til det foredrag, der skal holdes i matrixgruppen.
2) Foredraget skal være så konkret som muligt – dvs. naturvidenskabelige såvel som samfundsmæssige argumenter skal inddrages.

OPPONENTSKEMA
Når du lytter til de andres fremlæggelse, skal du samtidig (eller umiddelbart efter) udfylde dette skema. Under hvert punkt skal du kort formulere dit indtryk af kvaliteten af fremlæggelsen.

1. Fremlæggelsen
a. Var fremlæggelsen sammenhængende?
b. Var fremlæggelsen velforberedt?
c. Var begrebskortet logisk opbygget og forståeligt?

2. Det faglige indhold
a. Blev de vedlagte bilag anvendt på en relevant måde?
b. Blev der anvendt data fra undervisningen?
c. Blev der brugt eksempler fra undervisningen?

3. Argumentationen
a. Indeholdt argumentationen såvel samfundsfaglige som naturvidenskabelige belæg?
b. Var argumentationen sammenhængende og underbygget?

4. Samlet vurdering af besvarelsen af opgaven.
a. Hvilke kvaliteter havde fremlæggelsen? (hvad var godt?)
b. Hvordan kunne fremlæggelsen være gjort bedre?

EVALUERING 

Skema til evaluering af forløbet om Vand (pdf)

INDEX

A: Lærervejledning
Første blok
Anden blok

B: Tværfaglige AT-opgaver
Del 1 (mindmap/begrebskort)
A1: Phosphat og nitrat i vandmiljøet
A2: Privatisering af drikkevandsforsyning
A3: Anvendelse af overfladevand til drikkevand

Del 2.
B1: Nitrat og drikkevand
B2: Økologi, lovgivning og geologiske forskelle
B3: Sikring af vandressourcerne

Opponentskema

Skema til evaluering af forløbet om Vand (pdf)