Temapakker / Kampen om vandet / Geografi / Drikkevand i Danmark

Drikkevand i Danmark

Dansk Vand og naturcenter

DVN er et konsulentfirma med ekspertise indenfor vandforsyning. På selskabets side beskrives vandets vej fra nedbør til spildevand. En god indgang til viden om vand.

Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA)
DANVA er en landsdækkende forening af kommuner, kommunale og forbrugerejede vandforsyninger og kloakforsyninger samt enkeltpersoner, firmaer, institutioner og foreninger med interesse for vandforsyning og/eller spildevandsforhold. Foreningen varetager medlemmernes interesser med henblik på at fremme en stabil og effektiv vand- og kloakforsyning på et højt kvalitetsniveau og på et for miljøet bæredygtigt grundlag.

Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)
Organisationen omfatter ca. 2.100 private almene vandværker. Organisationen repræsenterer vandværkerne over for offentlige myndigheder, yder konsulentbistand, afholder kurser m.m. Vandværkerne er organiseret som forbrugerejede andels-interessentskaber.

GEUS (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse)
Websiten beskriver GEUS´s opgaver, der bl. a. består i at overvåge udviklingen i grundvandets kvalitet, råstoffer, jordbund og miljø.
GEUS har en undervisningsside
GEUS udgiver bladet “Geologi – nyt fra GEUS”, som også indeholder mange gode artikler om drikkevand, blandt andre:
Ferskvand – Samfundets vigtigste ressource, nr. 1 2001.

Grundlæggende geologi og grundvand
Et undervisningsmateriale for bl.a. geologer og brøndborere samt andre, der arbejder med vand.

Grundvandet som drikkevandsressource
Rapport om de grundlæggende forhold ved grundvandsdannelse, grundvandskemi, magasinforhold, vandindvinding, forurening m.m.

Københavns Energi
Her kan man læse om vandforbrug, drikkevandets kvalitet og vandets vej fra jorden til vandhanen. Du kan også se, hvordan Københavns Energi hjælper med til at beskytte grundvandet – fremtidens drikkevand.

Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen administrerer miljølovgivningen og rådgiver miljøministeren. Styrelsens arbejdsområde omfatter miljøpåvirkninger af vand, luft og jord. Der samles og bearbejdes viden om miljøets udvikling og om sammenhænge mellem miljøpåvirkninger og -effekter. Hertil kommer spørgsmålet om virkningerne af de styremidler, der anvendes til at regulere miljøforholdene.

Mit Drikkevand
Mit Drikkevand giver dig adgang til de seneste analyseresultater både i en forbrugervenlig udgave og i mere detaljerede rapporter for fagfolk. For at komme helt ind på websitet vil du først blive bedt om at vælge en kommune og dernæst en vandforsyning. Analyserne er kun tilgængelige for de enkelte vandforsyninger såfremt de har et abonnement og ønsker deres analyser offentliggjort.

Natur og Miljø 2002
Får miljøet det værre eller bedre? Det spørgsmål har Miljøministeriet i en årrække belyst med en årlig indikatorrapport. Udviklingen følges med en række indikatorer, der på en let forståelig måde giver et overblik over natur- og miljøforholdene. Årets temarapport for natur og miljø sætter fokus på bæredygtige produktions- og forbrugsmønstre.

Rent drikkevand
Pjece (26 s). – En let læselig oversigt over, hvordan Danmark sikres fortsat rent drikkevand. Figurer og forklaringsbokse supplerer teksten med relevante og konkrete informationer.

Vandforbrug, drikkevand og spildevand
Alt om reglerne for drikkevand og kommunale tal.