Kenyas skove

Under seks procent af Kenyas landareal er dækket af skov. Alligevel bidrager skovene direkte og indirekte til mange menneskers overlevelse og giver et betragteligt bidrag til den nationale økonomi.

Omkring 70 procent af Kenyas nationale energi kommer for eksempel fra træ, og af de 20 millioner kubikmeter træ, der årligt bruges til brændsel, bliver 95 % samlet i skove og landområder. Udover træer og andre produkter forsyner skovene Kenyas økosystem på en række måder:

Skovene
– opsamler og opbevarer regnvand
– regulerer flodstrømme og forebygger oversvømmelser
– hjælper med at genopbygge grundvandsniveauet
– forbedrer jordens fertilitet
– mindsker erosion og udledning af sediment til flodvandet
– hjælper med at regulere lokale klimaforhold og fungerer som opbevaring af CO2

Mange skove er vigtige habitat-områder for vildt, og de har stor betydning for lokale samfunds kulturelle og religiøse ceremonier. Det menes, at 530.000 familier lever i skovenes naboområder. Det betyder, at 2,9 millioner mennesker – eller otte procent af Kenyas befolkning – lever mindre end fem kilometer fra en skov, og har direkte fordele af den oprindelige tætte skovvækst. I nogle områder bidrager skovsektoren med omkring 70 procent af husholdningernes indtægt.

Transpiration nødvendig for fotosyntese
Nedbørsmængden i Kenya er i høj grad betinget af skovenes størrelse. Det skyldes den fordampning, som træerne afgiver til atmosfæren. Fordampningen i træerne sker gennem en proces, der kaldes transpiration, og som er nødvendig for, at træerne kan lave fotosyntese. En stor del af den vanddamp, som træerne afgiver, fortættes og falder igen som nedbør.
Den omfattende afskovning betyder, at der er færre træer, som afgiver vanddamp til atmosfæren, og derfor falder nedbørsmængden. Regnskovens træer bidrager også på anden vis til at sikre en stabil vandforsyning, idet træerne holder på vandet, indtil der kan ske en nedsivning til grundvandet. Ud over at sikre grundvandsforsyningen betyder dette også at floder og bække er vandfyldte i tørtiden.

Træerne beskytter jorden
Regnskovens træer har også en beskyttende og nærende effekt på jorden. For det første beskytter regnskoven jorden mod de kraftige regnskyl i troperne. Regnskyl i troperne bliver så voldsomme, fordi den varme luft i de tropiske egne kan indeholde store mængder vandamp. Hvis træerne fældes, er der ingen eller meget lidt vegetation til at beskytte jorden med de kraftige regnskyl, der skyller det øverste frugtbare og næringsrige jordlag ud i floderne.
For det andet holder træerne på næringsstofferne. Jorden i regnskoven er meget tynd og næringsfattig, og de fleste af næringsstofferne findes i træerne, så når træerne fældes, fjernes næringsstofferne fra området. Tilbage ligger en næringsfattig jord, der i løbet af bare tre til fem år også er uegnet til landbrug, og som er meget sårbar overfor erosion. Herefter er det utroligt svært at genetablere regnskoven.

De fem vandtårne
Kenyas fem ‘vandtårne – Mount Kenya, the Aberdare Range, the Mau Forest Complex, Mount Elgon og Cherangani Hills – er de fem største skovområder i landet. De udgør de øvre vandindvindingsområder af alle større floder i Kenya (bortset fra Tsavo River, der stammer fra Kilimanjaro). ‘Vandtårnene’ er desuden kilder til vanding, landbrug og industrielle processer længere nede af floderne.

Skovene er omgivet af de tættest befolkedes områder i Kenya, fordi de giver nok vand til både intensivt landbrug og forsyning af større byområder. De bidrager med tømmer og andre produkter til lokalsamfundene omkring skovene, og på den ene eller anden møde bidrager de til alle kenyaneres eksistensgrundlag.

“Man har regnet ud, at ethvert menneske har brug for 1700 m3 vand. Kenyanere bruger 600 m3 (-), og hvis ikke vi gør rigtig meget for at beskytte vores skove og udnytte regnvand vil der i 2012 kun være 190 m3 per person, hvilket vil være uholdbart”. Wangari Maathai, 2010

Mau Complex
Mau Complex er det største af de femvandtårne og giver vand til floder, der når så langt som til søerne Turkana, Natron og Victoria. Området er afgørende for økonomiske aktiviteter som vandkraft, turisme og landbrug.

Mount Kenya
Mount Kenya blev udpeget til UNESCO World Heritage Site i 1997 for dets specielle økosystemer og naturmæssige skønhed. Mount Kenyas skove er vigtige vandindvindingsområder for Kenya og dækker omkring 40 procent af landets vandbehov.

Aberdare Range
Placeret på den østlige kant af Rift Valley, dækker Aberdare Range skovene over 250.000 ha og er en del af det øvre vandindvindingsområde for Tana River. Inddæmningerne Sasumua og Ndakaini forsyner Nairobi med det meste af byens drikkevand.

Mount Elgon
Denne 73.706 ha store nationalpark udgør det øvre vandindvindingsområde for Nzoia- og Turkwel-floderne og giver vand til Malakisi-floden, der krydser landbrugsområder syd for bjerget, før den løber videre til Uganda.

Cherangani Hills
Skovene i Cherangani Hills, ligger på den vestlige kant af Great Rift Valley og dækker et areal på omkring 120.000 ha og udgør det øvre vandindvindingsområde for Nzoia-, Kerio- og Turkwel-floderne.

Truede dyrearter
De lukkede canopy skove er habitat for en uforholdsmæssig stor procentdel af landes vilde dyr og anden biodiversitet. Selvom skovene kun dækker omkring tre procent af Kenyas areal, er de hjem for 50 procent af landets træsorter, og man regner med at de huser 40 procent af de større pattedyr, 30 procent af fuglene og 35 procent af Kenyas sommerfugle.
Omkring halvdelen af Kenyas truede pattedyr er at finde i skovene. De truede arter i Kenya omfatter 33 slags pattedyr, 28 slags ynglefugle, fem slags krybdyr, fire slags padder, 29 fiskearter, 16 slags bløddyr, 11 andre arter af hvirvelløse dyr og 103 plantearter.

Turisme
Siden 2002 har indtægterne fra turistindustrien været en af Kenyas tre største indtjeninger af fremmed valuta. Turisme er også en stor kilde til beskæftigelse og giver mindst 400.000 jobs i den formelle sektor og over 600.000 i den uformelle sektor. Regeringen har en vision om at gøre Kenya til en af de ti vigtigste turistdestinationer i verden ved at tilbyde oplevelser, man ikke kan få mange andre steder. Bevarelse af miljøet er afgørende, hvis dette mål skal nås.